Privacy statement

Privacyverklaring

InGoedeBanen.nl, hierna te noemen IGB, is zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. IGB ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat IGB weten welke gegevens zij verzamelt als u deze website gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van IGB.

IGB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Over IGB

InGoedeBanen (IGB) is  een internationale speler binnen Automated Jobposting en Programmatic Jobmarketing. In Nederland en België zijn we marktleider. Met data driven, intelligente recruitmenttooling ondersteunen we uitzendorganisaties, werving- en selectiebureaus, detacheerders en directe werkgevers. Wij zijn er om een optimaal instroomvolume te realiseren.

IGB is gevestigd aan de Hereweg 95c (9721 AA) te Groningen en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 1136833.

Doeleinden

Wanneer u zich (aan)meldt voor een van onze diensten vragen we u om Persoonsgegevens te verstrekken. Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, emailadres, KVK-nummer, Analytics ID en overige gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst. 

IGB zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om de dienst zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
* om u de mogelijkheid te bieden een Omgeving aan te maken;
* om u informatie te zenden over de werking van de dienst;
* om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van IGB; 
* om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen; 
* om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van partners van IGB;
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

IGB verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij IGB van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.IGB zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. 

Rol van IGB: verwerker/ verantwoordelijke

IGB fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens:

IGB fungeert als Verwerker in het kader van het doorplaatsen van vacatures van haar opdrachtgevers.

Daarnaast besteedt IGB bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uit aan derden (verwerkers), die in opdracht van IGB bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de aan IGB gegeven opdracht. Met al deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

Hosting/ clouddiensten

Persoonsgegevens van IGB worden gehost door CloudVPS, gevestigd te Rotterdam en maakt gebruik van een clouddienst, met servers in Nederland/ Europa. Daarnaast wordt een automatische backup bij Osso B.V., gevestigd te Groningen opgeslagen.

Bewaartermijnen

IGB bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Geheimhouding

Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging

IGB heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:

IGB kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door IGB getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. 

Verantwoordelijkheid van IGB

De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. IGB heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. IGB accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Recht op inzage, correctie

Gebruikers kunnen IGB op elk gewenst moment via info op ingoedebanen punt nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens. IGB zal ten minste binnen 1 maand laten weten of, dan wel in hoeverre, IGB aan het verzoek zal voldoen.

Aanpassen/uitschrijven mailingen

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw transacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie af te stemmen op hetgeen voor u relevant is. 

Wijzigingen

De organisatie behoudt te allen tijde het recht om dit privacyreglement te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de website van de organisatie. Het is daarom raadzaam om regelmatig de Privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Vragen, opmerkingen en/of klachten/bezwaren over deze Privacyverklaring of de manier waarop IGB de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via info op ingoedebanen punt nl.

InGoedeBanen.nl

Hereweg 95c (9721 AA) te Groningen

T 050-3186823